ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อดิวิศว์ จำกัด

ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ และตามรายละเอียดการให้บริการที่บริษัทฯกำหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม 1.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า เป็นต้น) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลการลงทุนและสินทรัพย์ทุกประเภท และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ หรือที่บริษัทฯได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น 1.2 “เครื่องมือเพื่อการทำรายการ” หมายความถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ แท็บเล็ต และ/หรือ เครื่องมืออื่นใดตามที่บริษัทฯกำหนดเพื่อการทำรายการ 1.3 “บริษัทฯ” หมายความถึง บริษัทฯไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่บริษัทฯมอบหมายด้วย 1.4 “บริการอิเล็กทรอนิกส์” หมายความถึง บริการ SCB Easy Phone และ/หรือ SCB Easy Net และ/หรือ SCB Easy Application และ/หรือ SCB Mobile Banking รวมถึงบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 1.5 “บัญชีเงินฝากของนิติบุคคล” หมายความถึง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือบัญชีเดินสะพัดของนิติบุคคลที่มีสถานะปกติและเปิดไว้กับบริษัทฯ และนิติบุคคลได้นำมากำหนดใช้ในบริการ SCB Easy Application 1.6 “บัญชีผู้ขอใช้บริการ” หมายความถึง บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับบริษัทฯ และ/หรือ สถาบันการเงินอื่นใด และให้หมายความรวมถึง บัตรเครดิต หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชี หรือรหัสใด ๆ ที่บริษัทฯออกให้แก่ผู้ขอใช้บริการซึ่งสามารถใช้บริการได้ในลักษณะทำนองเดียวกับบัญชีเงินฝาก และผู้ขอใช้บริการได้กำหนดใช้บัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัตรเครดิต และ/หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ บัญชี และ/หรือ รหัส ดังกล่าวในบริการอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทฯเปิดให้บริการด้วย 1.7 “บัตรเงินสด” หมายความถึง บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรบริการเงินด่วน (บัตรเอทีเอ็ม) และ/หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรเดบิต (บัตรเดบิต) และ/หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่บริษัทฯจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า 1.8 “รหัสประจำตัว” หมายความถึง Login Name หรือ Username, รหัสผ่าน (Password), PIN - Person Identification Number, ลายนิ้วมือ, ใบหน้า, เทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biometric), รหัสผ่านเพื่อใช้งานอุปกรณ์เพื่อการทำรายการ, รหัส OTP - One Time Password รวมถึงรหัสอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใด ๆ และไม่ว่าจะเป็นรหัสที่บริษัทฯเป็นผู้กำหนดให้หรือเป็นรหัสที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กำหนดเองก็ตาม 1.9 “รายการชำระค่าสินค้า / บริการ” หมายความถึง คำสั่ง หรือรายการ หรือธุรกรรม ที่กระทำผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริษัทฯหักเงินจากบัญชีผู้ขอใช้บริการ และโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลใด ๆ เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการตามรายการเรียกเก็บเงิน หรือใบแจ้งหนี้ของผู้ขอใช้บริการและ/หรือบุคคลอื่น ไม่ว่ารายการเรียกเก็บเงิน หรือใบแจ้งหนี้นั้นจะได้จัดทำในรูปแบบใดก็ตาม 1.10 “รายการโอนเงิน” หมายความถึง คำสั่ง หรือรายการ หรือธุรกรรม ที่กระทำผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริษัทฯหักเงินจากบัญชีผู้ขอใช้บริการและโอนเข้าบัญชีเงินฝากใด ๆ 1.11 “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใดๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯหรือระบบสื่อสารขัดข้องเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือปัญหาด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่บริษัทฯไม่ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน 1.12 “อุปกรณ์เพื่อการทำรายการ” หมายความถึง อุปกรณ์สำหรับผู้ขอใช้บริการใช้ประกอบหรือใช้ร่วมในการทำรายการเพื่อการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทฯเห็นชอบ เช่น เครื่องมือสร้างและแปลงรหัส (Token) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ทำหน้าที่ในลักษณะทำนองเดียวกัน 1.13 “Pre - login” หมายความถึง บริการอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใส่รหัสประจำตัว แต่ในการทำรายการ และ/หรือ ใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการอาจต้องใส่รหัสประจำตัวหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดสำหรับบริการแต่ละประเภทดังกล่าว 2. การใช้และการเก็บรักษารหัสประจำตัว ข้อมูลส่วนบุคคล และเครื่องมือเพื่อการทำรายการ 2.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรักษารหัสประจำตัว และข้อมูลส่วนบุคคล ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสประจำตัว และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว 2.2 ผู้ขอใช้บริการต้องเก็บรักษาเครื่องมือเพื่อการทำรายการไว้เป็นอย่างดีในที่ปลอดภัย และผู้ขอใช้บริการต้องไม่ทำให้เครื่องมือเพื่อการทำรายการดังกล่าวตกอยู่ภายใต้การครอบครองของบุคคลอื่น 2.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลง Login Name หรือ Username และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ PIN - Person Identification Number และ/หรือ รหัสที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อใดก็ได้ โดยดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด 2.4 กรณีที่รหัสประจำตัว หรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการของผู้ขอใช้บริการ ชำรุด สูญหาย หรือถูกโจรกรรม ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้ง และ/หรือ ขอระงับธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ และ/หรือ ขออายัดหรือระงับการใช้รหัสประจำตัวหรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการดังกล่าวทันทีที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777 โดยบริษัทฯจะดำเนินการระงับธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ และ/หรือ อายัดหรือระงับการใช้รหัสประจำตัวหรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการดังกล่าวในทันทีที่ผู้ขอใช้บริการผ่านกระบวนการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการทำธุรกรรมใด ๆ หรือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสประจำตัวหรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการของผู้ใช้บริการก่อนที่บริษัทฯจะได้ทำการระงับธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ และ/หรือ อายัดหรือระงับการใช้รหัสประจำตัวหรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการดังกล่าวนั้น ให้มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบทุกประการ อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชำระค่าใช้จ่ายทุกประเภทอันเกี่ยวเนื่องกับการขออายัด และ/หรือ การระงับธุรกรรมหรือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท และ/หรือ รหัสประจำตัว และ/หรือ อุปกรณ์เพื่อการทำรายการดังกล่าวทั้งสิ้นทุกประการ 3. การเข้าใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ 3.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทได้ต่อเมื่อผู้ขอใช้บริการได้จัดทำข้อตกลงการใช้บริการ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทฯกำหนด รวมทั้งได้รับอนุมัติจากบริษัทฯให้เป็นผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนั้นๆ ด้วย โดยผู้ขอใช้บริการต้องผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทฯกำหนดขึ้นสำหรับการใช้บริการแต่ละประเภทดังกล่าว และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการตามแต่ละประเภทรายการที่ปรากฏขึ้นก่อน และ/หรือ ระหว่างที่ผู้ขอใช้บริการทำรายการ (ถ้ามี) ด้วย ทั้งนี้ ให้ถือว่าข้อตกลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ด้วย กรณีที่ผู้ขอใช้บริการใช้หมายเลขบัตรเครดิตและวงเงินบัตรเครดิต หรือหมายเลขบัตร Speedy Cash และวงเงินสินเชื่อ Speedy Cash ในการยืนยันตัวตนเพื่อขอใช้บริการ SCB Easy Application ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ผู้ขอใช้บริการจะสามารถใช้บริการได้เฉพาะบริการที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตตามข้อ 3.11 บริการที่เกี่ยวกับสินเชื่อ Speedy Cash และ/หรือ บริการอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก บัญชีกองทุน และ/หรือ บริการอื่น ๆ เพิ่มเติมในภายหน้า ผู้ขอใช้บริการจะต้องใส่รหัสประจำตัวตามประเภทที่บริษัทฯกำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการต้องทำรายการเปิดใช้บริการ (Activate) ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท โดยใช้รหัสประจำตัว ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ใช้บริการ หรือภายในระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด มิฉะนั้น จะถือว่าผู้ขอใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนั้น ๆ และบริษัทฯจะทำการลบข้อมูลเกี่ยวกับการขอใช้บริการและการอนุมัติให้ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวออกทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ ทั้งนี้ หากผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนั้น ๆ ผู้ขอใช้บริการต้องทำคำขอใช้บริการใหม่ ตามวิธีการและขั้นตอนที่บริษัทฯกำหนด 3.2 ในการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นการใช้บริการ Pre - login ผู้ขอใช้บริการต้องใส่รหัสประจำตัวให้ถูกต้อง พร้อมปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทฯกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง และหากใส่รหัสประจำตัวไม่ถูกต้องเกินจำนวนครั้งที่บริษัทฯกำหนด (แล้วแต่กรณี) ระบบจะระงับการให้บริการชั่วคราว โดยผู้ขอใช้บริการต้องติดต่อสาขา หรือแจ้งที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777 ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าการระงับการให้บริการชั่วคราวดังกล่าวจะไม่มีผลเป็นการยกเลิกการทำธุรกรรมที่เป็นการทำคำสั่งไว้ล่วงหน้า และ/หรือ ธุรกรรมที่ทำเสร็จสิ้นตามขั้นตอนการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทแล้ว และผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับบริษัทฯทั้งสิ้น 3.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถทำรายการโอนเงิน และ/หรือ รายการชำระค่าสินค้า/บริการได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ดังนี้ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำรายการ ไม่เกิน ครั้งละ ไม่เกิน วันละ 1) รายการโอนเงิน (จำนวนเงินสูงสุด) • โอนระหว่างบัญชี ผู้ขอใช้บริการ (บัญชีในไทยพาณิชย์) (บาท) SCB Easy Phone 2,000,000 2,000,000 SCB Easy Net ไม่จำกัด ไม่จำกัด SCB Easy Application ไม่จำกัด ไม่จำกัด SCB Mobile Banking ไม่จำกัด ไม่จำกัด • โอนไปบัญชีบุคคลอื่น (บัญชีในไทยพาณิชย์) (บาท) SCB Easy Phone 500,000 500,000 SCB Easy Net 5,000,000 5,000,000 SCB Easy Application 5,000,000 5,000,000 SCB Mobile Banking 5,000,000 5,000,000 • โอนไปบัญชีใน บริษัทฯอื่น (บาท) SCB Easy Phone - - SCB Easy Net 2,000,000 2,000,000 SCB Easy Application 2,000,000 2,000,000 SCB Mobile Banking 2,000,000 2,000,000 • โอนไปบัญชีพร้อมเพย์ใน ไทยพาณิชย์และบริษัทฯอื่น (บาท) SCB Easy Phone - - SCB Easy Net 2,000,000 2,000,000 SCB Easy Application 2,000,000 2,000,000 SCB Mobile Banking - - • โอนไปต่างประเทศ (US Dollar หรือเทียบเท่า) SCB Easy Phone - - SCB Easy Net 50,000 50,000 SCB Easy Application 20,000 50,000 SCB Mobile Banking - - 2) รายการชำระ ค่าสินค้า / บริการ (จำนวนเงินสูงสุด (บาท) ) SCB Easy Phone 10,000 10,000 SCB Easy Net 2,000,000 2,000,000 SCB Easy Application 2,000,000 2,000,000 SCB Mobile Banking 2,000,000 2,000,000 ทั้งนี้ วงเงินสูงสุดในการทำรายการดังกล่าวข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯประกาศกำหนด และผู้ขอใช้บริการสามารถขอเปลี่ยนวงเงินสูงสุดดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการสามารถทำรายการโอนเงินได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง (เว้นแต่เต็มวงเงินสูงสุด) ยกเว้นการโอนเงินไปต่างประเทศ ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องกรอกเอกสารการสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบ ยื่นให้กับบริษัทฯผ่านช่องทางที่บริษัทฯกำหนดไว้ เพื่อรอการอนุมัติ พร้อมทั้งวงเงินที่บริษัทฯอนุมัติให้ทำได้ ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบเงื่อนไขในการทำรายการแต่ละประเภทดังกล่าวได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.scb.co.th และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ www.scb.co.th 3.4 การใช้บริการโอนเงิน และ/หรือ บริการชำระค่าสินค้า / บริการ 3.4.1 ผู้ขอใช้บริการต้องทำรายการตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 3.4.2 กรณีการโอนเงิน และ/หรือ การชำระค่าสินค้า / บริการ ภายในประเทศ เมื่อผู้ขอใช้บริการทำรายการโอนเงิน และ/หรือ รายการชำระค่าสินค้า / บริการ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามข้อกำหนดของบริษัทฯแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการดังนี้ (1) กรณีเป็นการทำรายการแบบมีผลทันที (Real Time) บริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินตามรายละเอียดของรายการโอนเงิน หรือรายการชำระค่าสินค้า / บริการ (แล้วแต่กรณี) ดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯสามารถหักเงินในจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ระบุในรายการโอนเงิน หรือรายการชำระค่าสินค้า / บริการ (แล้วแต่กรณี) รวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่ต้องชำระให้แก่บริษัทฯจากบัญชีผู้ขอใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการโอนเงิน หรือรายการชำระค่าสินค้า / บริการ (แล้วแต่กรณี) ได้ทันทีเท่านั้น (2) กรณีเป็นการทำรายการแบบทำคำสั่งไว้ล่วงหน้า บริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินตามรายละเอียดของรายการโอนเงิน หรือรายการชำระค่าสินค้า / บริการ (แล้วแต่กรณี) ดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯสามารถหักเงินในจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ระบุในรายการโอนเงิน หรือรายการชำระค่าสินค้า / บริการ (แล้วแต่กรณี) รวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่ต้องชำระให้แก่บริษัทฯจากบัญชีผู้ขอใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการโอนเงิน หรือรายการชำระค่าสินค้า / บริการ (แล้วแต่กรณี) ในวันที่ที่ผู้ขอใช้บริการระบุให้เป็นวันทำรายการตามรายการโอนเงิน หรือรายการชำระค่าสินค้า / บริการ (แล้วแต่กรณี) เท่านั้น ทั้งนี้ หากในเดือนใดไม่มีวันที่ที่ผู้ขอใช้บริการระบุให้เป็นวันทำรายการดังกล่าว บริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินในวันสุดท้ายของเดือนนั้น ๆ แทน อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการสามารถยกเลิกรายการแบบทำคำสั่งไว้ล่วงหน้าได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนด โดยหากผู้ขอใช้บริการยกเลิกหรือไม่ใช้บริการ SCB Easy Application แล้ว และไม่ได้ยกเลิกคำสั่งที่ทำไว้ล่วงหน้าดังกล่าว ให้ถือว่าคำสั่งที่ทำไว้ล่วงหน้ายังคงมีผลอยู่ต่อไป (3) บริษัทฯจะแจ้งผลการโอนเงินและการหักบัญชีแก่ผู้ขอใช้บริการทางฟังก์ชันการแจ้งเตือน หรือ SMS หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือตามวิธีการและช่องทางที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินและสั่งพิมพ์ (print out) และ/หรือ บันทึก (save as) หลักฐานการโอนเงิน (Statement) รายการนั้นได้ที่ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯภายในวันเดียวกันกับที่โอนเงินนั้น 3.4.3 กรณีโอนเงินไปต่างประเทศ ผู้ขอใช้บริการสามารถทำรายการโอนเงินต่างประเทศไปยังประเทศที่บริษัทฯเปิดให้บริการ รวมทั้งจำนวนเงินที่ทำรายการจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดตามที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการทำรายการจะเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดในขณะนั้น ๆ ซึ่งปรากฏในหน้าจอการทำรายการและยืนยันโดยผู้ขอใช้บริการ 3.5 กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะเลือกใช้บริการ Pre - login ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดก่อนการเริ่มใช้บริการดังกล่าว โดยผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ภายหลังการตั้งค่าบริการ Pre-login ในครั้งแรก ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใส่รหัสประจำตัว แต่ในการทำรายการ และ/หรือ ใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการอาจต้องใส่รหัสประจำตัวหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดสำหรับบริการแต่ละประเภท และให้ถือว่าการทำรายการ และ/หรือ ใช้บริการ ดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บริการ FastPay เป็นบริการหนึ่งในบริการ Pre - login ซึ่งผู้ขอใช้บริการสามารถสแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้า บริการ และ/หรือหนี้อื่นใด หรือเพื่อบริจาค โดยไม่ต้องใส่รหัสประจำตัว และให้ถือว่ารายการดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดก่อนการเริ่มใช้บริการดังกล่าว 3.6 ผู้ขอใช้บริการสามารถทำรายการเพิ่มบัญชีผู้ขอใช้บริการ บัญชีสินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตร Prepaid บัญชีใด ๆ และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดของผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลอื่นตามที่บริษัทฯกำหนด รวมถึงบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และ/หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ บัญชีลงทุนใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับบริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อเรียกดูข้อมูล ทำรายการธุรกรรม และ/หรือ ใช้บริการได้ โดยเลือกจากเลขที่บัญชีหรือข้อมูลอื่นใดตามที่ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯได้แสดงไว้ หรือตามที่ผู้ขอใช้บริการได้กรอกข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนด 3.7 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ผู้ขอใช้บริการสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง SCB Easy Application บนเครื่องมือเพื่อการทำรายการตามที่บริษัทฯกำหนด สูงสุดเป็นจำนวน 3 เครื่อง หรือตามจำนวนอื่นใดที่บริษัทฯกำหนด แต่ทั้งนี้ การเข้าใช้บริการดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะใช้ได้เพียง 1 เครื่อง และหากมีการเข้าใช้บริการมากกว่า 1 เครื่องพร้อมกัน ระบบของบริษัทฯจะดำเนินการให้เครื่องที่เข้ามาใช้บริการหลังสุด เป็นเครื่องที่ใช้บริการได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น 3.8 การใช้บริการ Cardless ATM 3.8.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถทำรายการการใช้บริการ Cardless ATM เพื่อเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับบริษัทฯตามที่บริษัทฯกำหนดโดยไม่ใช้บัตรเงินสด หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากวงเงินบัตรเครดิตโดยไม่ใช้บัตรเครดิต หรือเบิกเงินสินเชื่อจากวงเงินสินเชื่อ Speedy Cash โดยไม่ใช้บัตร Speedy Cash ได้ โดยต้องทำรายการตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า และเมื่อผู้ขอใช้บริการทำรายการดังกล่าวสำเร็จ บริษัทฯจะส่ง Withdrawal Code (รหัสถอนเงิน) ให้แก่ผู้ขอใช้บริการผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการเบิกถอนเงินที่เครื่องบริการเงินด่วน เครื่อง CDM/ATM และ/หรือ เครื่องให้บริการอัตโนมัติอื่นใดที่บริษัทฯกำหนดให้สามารถใช้บริการนี้ได้ (“เครื่อง ATM”) 3.8.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถเบิกถอนเงินได้เป็นจำนวนทุก ๆ 100 บาท เช่น 400, 500, 900, 2,000 บาท เป็นต้น และสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินดังต่อไปนี้ (1) กรณีเบิกถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรเงินสด จะต้องไม่เกินกว่า 50,000 บาท/วัน/บัญชีเงินฝากทุกบัญชีของผู้ขอใช้บริการ หรือตามจำนวนเงินอื่นใดที่บริษัทฯจะกำหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ทั้งนี้ บริการ Cardless ATM ถือเป็นบริการแยกต่างหากจากบริการบัตรเงินสดของบริษัทฯ จำนวนเงินสูงสุดที่ทำรายการได้จึงแยกต่างหากจากกัน และไม่นำไปคำนวณรวมกับรายการในการใช้บริการบัตรเงินสด รวมทั้งไม่นำไปคำนวณรวมกับการใช้บริการอื่น ๆ (2) กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าโดยไม่ใช้บัตรเครดิต จะต้องไม่เกิน 50,000 บาท/วัน/ท่าน หรือตามจำนวนเงินอื่นใดที่บริษัทฯจะกำหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้า แต่ทั้งนี้ จำนวนเงินที่เบิกถอนได้ขึ้นอยู่กับวงเงินของบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯที่คงเหลือ ประวัติการใช้บัตรเครดิตของผู้ขอใช้บริการ และหลักเกณฑ์อื่นใดที่บริษัทฯกำหนด (3) กรณีเบิกเงินสินเชื่อโดยไม่ใช้บัตร Speedy Cash จะต้องไม่เกิน 50,000 บาท/วัน/ท่าน หรือตามจำนวนเงินอื่นใดที่บริษัทฯจะกำหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้า แต่ทั้งนี้ จำนวนเงินสินเชื่อที่เบิกได้ขึ้นอยู่กับวงเงินของบัตร Speedy Cash ที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯที่คงเหลือ ประวัติการใช้บัตร Speedy Cash ของผู้ขอใช้บริการ และหลักเกณฑ์อื่นใดที่บริษัทฯกำหนด 3.8.3 เมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับ Withdrawal Code แล้ว ผู้ขอใช้บริการสามารถเบิกถอนเงินได้ที่เครื่อง ATM ของบริษัทฯทั่วประเทศ โดยไม่ต้องใช้บัตรเงินสดหรือบัตรเครดิตหรือบัตร Speedy Cash (แล้วแต่กรณี) ด้วยการระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ตามที่ผู้ขอใช้บริการได้ระบุตอนทำรายการผ่านช่องทางข้างต้น) Withdrawal Code และจำนวนเงิน (ตามที่ผู้ขอใช้บริการได้ระบุตอนทำรายการผ่านช่องทางข้างต้น) และทำตามขั้นตอนและวิธีการของเครื่อง ATM ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่รักษาหมายเลขโทรศัพท์มือถือและ Withdrawal Code ดังกล่าวไว้เป็นความลับด้วย 3.8.4 ผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้ Withdrawal Code เพื่อประกอบการเบิกถอนเงินตามข้อ 3.8.3 ภายใน 15 นาทีนับจากที่ผู้ขอใช้บริการได้รับ Withdrawal Code และ/หรือ เวลาอื่นใดตามที่บริษัทฯจะกำหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้า หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถใช้ Withdrawal Code ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิได้รับ Withdrawal Code ไม่เกินจำนวนตามที่บริษัทฯกำหนด 3.8.5 ผู้ขอใช้บริการสามารถยกเลิก Withdrawal Code ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯกำหนด 3.8.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากมีการทำรายการผ่านเครื่อง ATM โดยใช้ Withdrawal Code ที่ผู้ขอใช้บริการได้รับจากบริษัทฯ ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับเงินดังกล่าวแล้ว และการทำรายการดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม 3.8.7 ผู้ขอใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ Cardless ATM ตามที่บริษัทฯกำหนด และบริษัทฯไม่ต้องคืนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ขอใช้บริการไปแล้วในทุกกรณี รวมทั้งตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เครื่อง ATM ของบริษัทฯ 3.9 การใช้บริการ Bulk Transfer (บริการโอนเงินมากกว่า 1 รายการ) 3.9.1 ผู้ขอใช้บริการต้องทำรายการตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 3.9.2 เมื่อผู้ขอใช้บริการทำรายการโอนเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามข้อกำหนดของบริษัทฯแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการดังนี้ (1) กรณีเป็นการทำรายการแบบมีผลทันที (Real Time) บริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินตามรายละเอียดของรายการโอนเงินดังกล่าว โดยทำรายการแยกแต่ละรายการ และจะดำเนินการโอนเงินแต่ละรายการดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯสามารถหักเงินในจำนวนเท่ากับจำนวนเงินโอนของรายการนั้นรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่ต้องชำระให้แก่บริษัทฯจากบัญชีผู้ขอใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการโอนเงินได้ทันที ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงลำดับรายการก่อนหลังที่ผู้ขอใช้บริการได้ทำรายการไว้ (2) กรณีเป็นการทำรายการแบบทำคำสั่งไว้ล่วงหน้า บริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินตามรายละเอียดของรายการโอนเงินดังกล่าวในวันที่ที่ผู้ขอใช้บริการระบุให้เป็นวันทำรายการตามรายการโอนเงิน โดยทำรายการแยกแต่ละรายการ และจะดำเนินการโอนเงินแต่ละรายการดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯสามารถหักเงินในจำนวนเท่ากับจำนวนเงินโอนของรายการนั้นรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่ต้องชำระให้แก่บริษัทฯจากบัญชีผู้ขอใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการโอนเงินได้ ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงลำดับรายการก่อนหลังที่ผู้ขอใช้บริการได้ทำรายการไว้ และหากในเดือนใดไม่มีวันที่ที่ผู้ขอใช้บริการระบุให้เป็นวันทำรายการดังกล่าว บริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินในวันสุดท้ายของเดือนนั้น ๆ แทน อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการสามารถยกเลิกรายการแบบทำคำสั่งไว้ล่วงหน้าได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนด โดยหากผู้ขอใช้บริการยกเลิกหรือไม่ใช้บริการ SCB Easy Application แล้ว และไม่ได้ยกเลิกคำสั่งที่ทำไว้ล่วงหน้าดังกล่าว ให้ถือว่าคำสั่งที่ทำไว้ล่วงหน้ายังคงมีผลอยู่ต่อไป (3) บริษัทฯจะแจ้งผลการโอนเงินและการหักบัญชีแก่ผู้ขอใช้บริการทางฟังก์ชันการแจ้งเตือน หรือ SMS หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือตามวิธีการและช่องทางที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินและสั่งพิมพ์ (print out) และ/หรือ บันทึก (save as) หลักฐานการโอนเงิน (Statement) รายการนั้นได้ที่ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯภายในวันเดียวกันกับที่โอนเงินนั้น 3.10 การใช้บริการ Recommended Transaction 3.10.1 บริการ Recommended Transaction เป็นบริการที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้บริการ โดยการแสดงข้อมูลธุรกรรมที่ผู้ขอใช้บริการได้ทำเป็นประจำไว้ในแต่ละประเภทรายการ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงไว้ดังกล่าวได้ก่อนการทำรายการตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดต่อไป 3.10.2 ในการใช้บริการ Recommended Transaction ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลธุรกรรมที่ผู้ขอใช้บริการทำไว้กับบริษัทฯและนำข้อมูลดังกล่าวมาแสดงเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้บริการตามรายละเอียดในข้อ 3.10.1 3.11 การใช้บริการเกี่ยวกับบัตรเครดิต 3.11.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บัตรเครดิตได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 3.11.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปิดใช้ (Activate) บัตรเครดิตที่บริษัทฯออกให้ในชื่อผู้ขอใช้บริการ โดยจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ และรหัสประจำตัวบนหน้าจอให้ถูกต้องครบถ้วน ผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากบัตรเครดิตของผู้ขอใช้บริการเป็นบัตรเสริม ผู้ถือบัตรหลักสามารถเปิดใช้บัตรเครดิตที่เป็นบัตรเสริมได้ อนึ่ง เมื่อทำรายการสำเร็จ ให้ถือว่าการเปิดใช้บัตรเครดิตดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการและผู้ถือบัตรเสริม (กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ถือบัตรหลักและทำรายการเปิดใช้บัตรเครดิตที่เป็นบัตรเสริม) ทุกประการ 3.11.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถระงับหรือยกเลิกการระงับ การใช้บัตรเครดิตชั่วคราวได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากบัตรเครดิตของผู้ขอใช้บริการเป็นบัตรเสริม ผู้ถือบัตรหลักสามารถระงับการใช้บัตรเครดิตที่เป็นบัตรเสริมชั่วคราวได้ และการยกเลิกการระงับการใช้บัตรเครดิตที่เป็นบัตรเสริม จะต้องกระทำโดยผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น แม้ว่าผู้ขอใช้บริการที่เป็นผู้ถือบัตรเสริมจะเป็นผู้ระงับการใช้บัตรดังกล่าวก็ตาม 3.11.4 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มหรือกำหนดใช้บัตรเครดิตใน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ผู้ขอใช้บริการจะสามารถเลือกใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าสินค้า บริการ และ/หรือหนี้อื่นใดตามที่บริษัทฯกำหนดให้สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า โดยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ เมื่อทำรายการสำเร็จแล้ว ให้ถือว่าได้มีการก่อให้เกิดหนี้บัตรเครดิตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิต 3.11.5 ผู้ขอใช้บริการสามารถแลกคะแนนสะสมในบัตรเครดิตได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากบัตรเครดิตของผู้ขอใช้บริการเป็นบัตรเสริม ผู้ถือบัตรหลักสามารถใช้สิทธิแลกคะแนนสะสมในบัตรเครดิตที่เป็นบัตรเสริมได้ ทั้งนี้ เมื่อทำรายการสำเร็จแล้ว ให้ถือว่าการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการและผู้ถือบัตรเสริม (กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ถือบัตรหลักและทำรายการเปิดใช้บัตรเครดิตที่เป็นบัตรเสริม) ทุกประการ 3.11.6 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราวได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า โดยผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการใช้วงเงินและการชำระหนี้ในส่วนดังกล่าว ให้เป็นไปตามคู่มือ และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิต 3.11.7 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บริการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน โดยการขอแบ่งชำระยอดรายการใช้จ่ายบัตรเครดิตในแต่ละรายการที่มียอดใช้จ่ายตามที่บริษัทฯกำหนด และเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 3.11.8 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บริการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี โดยการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากวงเงินบัตรเครดิตหรือเบิกเงินสินเชื่อจากวงเงินสินเชื่อ Speedy Cash และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับบริษัทฯซึ่งกำหนดใช้ในบริการ SCB Easy Application หรือบริการอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทฯกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า และเลือกวิธีการชำระหนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 3.11.9 ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม SCB Rewards หรือ M Point (แล้วแต่กรณี) ในบัตรเครดิตได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทั้งนี้ ข้อมูล M point ที่แสดงดังกล่าวเป็นข้อมูลที่บริษัทฯได้รับมาจากบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทฯจึงไม่อาจรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ หากผู้ขอใช้บริการมีข้อสงสัยประการใด ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดต่อกับบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด โดยตรง 3.11.10 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บริการ 1 Point Redemption และแลกคะแนนสะสมในบัตรเครดิตได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 3.12 การใช้บริการเกี่ยวกับ QR Code ผู้ขอใช้บริการสามารถสร้าง หรือ สแกน QR Code เพื่อชำระ หรือ รับชำระ ค่าสินค้า บริการ และ/หรือหนี้อื่นใด หรือเพื่อบริจาค ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการสร้าง QR Code เพื่อชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ โดยให้ร้านค้าสแกน QR Code ดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า QR Code ที่ถูกสร้างขึ้นจะมีข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ขอใช้บริการเพื่อใช้หักชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการเท่านั้น แต่ร้านค้าจะเป็นผู้ระบุจำนวนเงินที่ผู้ขอใช้บริการต้องชำระ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทฯหักเงินตามจำนวนเงินที่ร้านค้าระบุดังกล่าวรวมทั้งค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการใด ๆ ที่ต้องชำระให้แก่บริษัทฯ (ถ้ามี) จากบัญชีผู้ขอใช้บริการนั้น ๆ และให้ถือว่ารายการดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดก่อนการเริ่มใช้บริการดังกล่าว 3.13 การใช้บริการเกี่ยวกับการขอรายการเดินบัญชีเงินฝาก ผู้ขอใช้บริการสามารถขอรายการเดินบัญชีเงินฝาก (Deposit account statement) ผ่าน SCB Easy Application ได้ โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนด 3.14 การใช้บริการเกี่ยวกับการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ 3.14.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถเลือกซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ จากร้านค้าตามที่บริษัทฯกำหนด และส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ดังกล่าวเป็นของขวัญให้แก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ SCB Easy Application หรือบริการอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่บริษัทฯกำหนด (“ผู้รับ”) หรือ ใช้สินค้า และ/หรือ บริการ ดังกล่าวด้วยตนเอง ผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯกำหนดตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯและร้านค้ากำหนด 3.14.2 เมื่อผู้ขอใช้บริการได้ชำระเงินค่าสินค้า และ/หรือ บริการผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯกำหนดสำเร็จแล้ว (1) ระบบของบริษัทฯจะแจ้งเตือน (Notification) ไปยังผู้รับตามที่ผู้ขอใช้บริการระบุไว้ และผู้รับจะต้องกดรับสิทธิผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯกำหนด ภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งดังกล่าว หรือตามระยะเวลาที่บริษัทฯหรือร้านค้ากำหนด ทั้งนี้ เมื่อผู้รับกดรับสิทธิแล้ว จะปรากฏ QR Code, Barcode หรือรหัสอื่นใด ซึ่งรหัสดังกล่าวจะมีเวลานับถอยหลัง ดังนั้น ผู้รับจะต้องใช้รหัสดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดต่อหน้าร้านค้าที่ระบุไว้เท่านั้น หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวหรือผู้รับไม่ได้กดรับสิทธิ ให้ถือว่าผู้รับสละสิทธิ์ รวมทั้งผู้ขอใช้บริการและผู้รับไม่มีสิทธิขอเงินคืนและเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯ และ/หรือ ร้านค้าแต่อย่างใด (2) ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ สถานะเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า และ/หรือ ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการ ผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯกำหนดได้ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ขอใช้บริการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ ซึ่งจะได้รับ QR Code, Barcode หรือรหัสอื่นใด เพื่อนำไปแสดงต่อร้านค้าเพื่อรับสินค้า และ/หรือ บริการนั้น ผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้ QR Code, Barcode หรือรหัสอื่นใดดังกล่าว ภายในเวลาและต่อหน้าร้านค้า ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวหรือผู้ขอใช้บริการไม่ได้ใช้รหัสดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการสละสิทธิ์ รวมทั้งผู้ขอใช้บริการไม่มีสิทธิขอเงินคืนและเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯ และ/หรือ ร้านค้าแต่อย่างใด 3.14.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯเป็นเพียงช่องทางและเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่มีความรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการ ผู้รับ หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากสินค้า และ/หรือ บริการใดๆ ทั้งสิ้น และหากผู้ขอใช้บริการพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใด ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดต่อกับร้านค้าโดยตรง ทั้งนี้ การคืนสินค้า และ/หรือ บริการ และ/หรือ การคืนเงิน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของร้านค้าโดยลำพัง 3.15 การใช้บริการเกี่ยวกับบัญชีกองทุน 3.15.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯเปิดเผย และ/หรือ ส่ง ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทจัดการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ในการเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ เข้าถึงข้อมูลของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับบริษัทจัดการ และ/หรือ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทจัดการบันทึก และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมอื่น ๆ กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทจัดการ ในภายหน้าด้วย 3.15.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการส่งคำสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยน กองทุนใด ๆ ไปยังบริษัทจัดการผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น ดังนั้น หากผู้ขอใช้บริการพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใด ผู้ขอใช้บริการต้องติดต่อกับบริษัทจัดการโดยตรง 3.15.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถทำคำสั่งหรือยกเลิกคำสั่ง ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน กองทุนใด ๆ แบบทำคำสั่งไว้ล่วงหน้า ได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ขอใช้บริการยกเลิกหรือไม่ใช้บริการ SCB Easy Application แล้ว และไม่ได้ยกเลิกคำสั่งที่ทำไว้ล่วงหน้าดังกล่าว ให้ถือว่า คำสั่งที่ทำไว้ล่วงหน้ายังคงมีผลอยู่ต่อไป 3.16 การใช้บริการเกี่ยวกับสมุดเช็ค 3.16.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถสั่งซื้อสมุดเช็คได้ไม่เกินกว่าจำนวนที่บริษัทฯกำหนด โดยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการตามรายละเอียดรายการคำสั่งซื้อและจัดส่งสมุดเช็คไปยังที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในรายการคำสั่งซื้อก็ต่อเมื่อบริษัทฯสามารถหักเงินในจำนวนเท่ากับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่ต้องชำระให้แก่บริษัทฯรวมกับค่าภาษีใด ๆ จากบัญชีผู้ขอใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการคำสั่งซื้อเท่านั้น 3.16.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ก่อนที่ผู้ขอใช้บริการจะใช้สมุดเช็คที่สั่งซื้อตามข้อ 3.16.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องเปิดใช้ (activate) สมุดเช็คดังกล่าวตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องเปิดใช้สมุดเช็คภายใน 60 วันนับจากวันที่ทำรายการสั่งซื้อสมุดเช็ค (นับรวมวันสั่งซื้อด้วย) (กรณีที่ทำรายการหลัง 16.00 น. ให้ถือว่าเป็นการทำรายการในวันถัดไป) หรือตามระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทฯกำหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้า หากผู้ขอใช้บริการไม่เปิดใช้สมุดเช็คภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม เช่น สมุดเช็คดังกล่าวถูกตีกลับมาที่บริษัทฯเนื่องจากไม่มีผู้รับ เป็นต้น สมุดเช็คนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ โดยบริษัทฯไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าภาษี และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่บริษัทฯได้รับชำระไว้แล้ว และบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ในกรณีที่สมุดเช็คนั้นอยู่ที่บริษัทฯ ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯมีสิทธิทำลายสมุดเช็คดังกล่าวได้ 3.16.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถทำรายการอายัดเช็คแต่ละฉบับซึ่งได้เปิดใช้ตามข้อ 3.16.2 ได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 3.17 การใช้บริการเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝาก 3.17.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปิดบัญชีเงินฝากกับบริษัทฯได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 3.17.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ในกรณีที่ภาพถ่าย และ/หรือข้อมูล ที่บริษัทฯได้รับจากผู้ขอใช้บริการไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง บริษัทฯมีสิทธิระงับชั่วคราว และ/หรือ ปิดบัญชีเงินฝากเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น 3.18 การใช้บริการเกี่ยวกับบัตรเงินสด 3.18.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บริการบัตรเดบิตและเปิดใช้ (Activate) บัตรเดบิตที่บริษัทฯออกให้ในชื่อผู้ขอใช้บริการได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 3.18.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถกำหนดวงเงินการเบิกถอนเงินสด และ/หรือ การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ ของบัตรเงินสดรวมทั้งเรียกดูข้อมูลรายการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ คะแนน M Point และ/หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ของบัตรเดบิตได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทั้งนี้ ข้อมูล M point ที่แสดงดังกล่าวเป็นข้อมูลที่บริษัทฯได้รับมาจากบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทฯจึงไม่อาจรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ หากผู้ขอใช้บริการมีข้อสงสัยประการใด ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดต่อกับบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด โดยตรง 3.18.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถระงับหรือยกเลิกการระงับการใช้บัตรเงินสดชั่วคราวได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากผู้ขอใช้บริการไม่ได้ยกเลิกการระงับการใช้บัตรเงินสดชั่วคราว ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ระงับการใช้บัตรเงินสดชั่วคราว หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯมีสิทธิที่จะยกเลิกบัตรเงินสดใบดังกล่าวได้ 3.19 การใช้บริการเกี่ยวกับบัตร Prepaid 3.19.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถเติมเงินเข้าบัตร SCB M Visa Prepaid และ/หรือ บัตร Prepaid อื่นใดตามที่บริษัทฯจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า ของผู้ขอใช้บริการหรือของบุคคลอื่นได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทั้งนี้ จะต้องเติมเงินไม่เกินวงเงินสูงสุดตามที่บริษัทฯกำหนดและไม่เกินยอดเงินคงเหลือสูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับบัตรประเภทนั้น ๆ อนึ่ง ในกรณีการเติมเงินเข้าบัตรครั้งใดมีจำนวนสูงกว่าที่บริษัทฯกำหนด หรือจะมีผลให้ยอดรวมเงินคงเหลือในบัตรในขณะนั้น ๆ มีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่กำหนดไว้สำหรับบัตรประเภทนั้น ๆ ระบบจะปฏิเสธรายการเติมเงินในครั้งนั้นทั้งจำนวนโดยไม่ถือเป็นความผิดของบริษัทฯแต่อย่างใด 3.19.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถเรียกดูข้อมูลรายการใช้จ่าย คะแนน M Point และ/หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ของบัตร SCB M Visa Prepaid และ/หรือ บัตร Prepaid อื่นใดตามที่บริษัทฯจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า ของผู้ขอใช้บริการได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทั้งนี้ ข้อมูล M point ที่แสดงดังกล่าวเป็นข้อมูลที่บริษัทฯได้รับมาจากบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทฯจึงไม่อาจรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ หากผู้ขอใช้บริการมีข้อสงสัยประการใด ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดต่อกับบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด โดยตรง 3.20 การใช้บริการเกี่ยวกับบัญชีลงทุน ผู้ขอใช้บริการสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ บัญชีลงทุนใด ๆ กับบริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBS”) ได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯเปิดเผย และ/หรือ ส่ง ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ SCBS เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ในการเปิดบัญชีใด ๆ กับ SCBS และ/หรือ เข้าถึงข้อมูลของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับ SCBS และ/หรือ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนของ SCBS โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ และ/หรือ SCBS บันทึก และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ และ/หรือ SCBS เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมอื่น ๆ กับบริษัทฯ และ/หรือ SCBS ในภายหน้าด้วย 3.21 การใช้บริการเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ ผู้ขอใช้บริการสามารถขอสินเชื่อ Speedy Loan สินเชื่อ Speedy Cash และ/หรือสินเชื่อประเภทอื่น ๆ จากบริษัทฯตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 3.22 การใช้บริการ Voice Command (บริการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Siri iOS) 3.22.1 กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะเลือกใช้บริการ Voice Command ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดก่อนการเริ่มใช้บริการดังกล่าว โดยผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ภายหลังการตั้งค่าบริการ Voice Command ในครั้งแรก ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการใดๆ ใน SCB Easy Application ตามที่บริษัทฯกำหนดได้โดยไม่ต้องใส่รหัสประจำตัว แต่ในการทำรายการ และ/หรือ ใช้บริการดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการอาจต้องใส่รหัสประจำตัวหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดสำหรับบริการแต่ละประเภท และให้ถือว่าการทำรายการ และ/หรือ ใช้บริการ ดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ 3.22.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการ Quick Balance เพื่อสอบถามยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับบริษัทฯซึ่งกำหนดใช้ในบริการ SCB Easy Application หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า โดยการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Siri iOS และไม่ต้องใส่รหัสประจำตัว ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 3.22.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการเติมเงินเข้าบัตร Easy Pass หรือบริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ โดยการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Siri iOS โดยไม่ต้องใส่รหัสประจำตัว แต่ในการทำรายการเติมเงินเข้าบัตร Easy Pass หรือรายการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ผู้ขอใช้บริการจะต้องใส่รหัสประจำตัวตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 3.22.4 ในการใช้บริการ Voice Command ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯส่ง และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น ให้แก่ผู้ให้บริการภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ Voice Command และเพื่อการเชื่อมต่อ Siri iOS และบริการอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ 3.23 การใช้บริการฝากเงินหรือถอนเงินผ่านตัวแทนของบริษัทฯ ผู้ขอใช้บริการสามารถทำรายการฝากเงินหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับบริษัทฯและตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดผ่านตัวแทนของบริษัทฯได้ โดยต้องทำรายการตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่บริษัทฯจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 3.24 การใช้บริการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของนิติบุคคล 3.24.1 ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า นิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากของนิติบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ขอใช้บริการให้นำบัญชีเงินฝากของนิติบุคคลมากำหนดใช้ในบริการ SCB Easy Application ที่ผู้ขอใช้บริการใช้บริการอยู่ รวมทั้งให้อำนาจผู้ขอใช้บริการเป็นผู้มีอำนาจทำรายการ และ/หรือ ธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของนิติบุคคลผ่านบริการ SCB Easy Application 3.24.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถทำรายการ และ/หรือ ธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของนิติบุคคลผ่านบริการ SCB Easy Application ได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนด โดยในกรณีดังกล่าว ให้คำว่า “บัญชีผู้ขอใช้บริการ” ที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนั้น ๆ หมายความถึงบัญชีเงินฝากของนิติบุคคล 3.25 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯจะส่งข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริการ SCB Easy Application ให้แก่ผู้ขอใช้บริการผ่านทาง E-mail Address ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้กับบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อ E-mail Address ดังกล่าวได้ผ่านการยืนยันจากผู้ขอใช้บริการตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนดแล้วเท่านั้น 3.26 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า บริการบางประเภท บริษัทฯได้นำข้อความหรือข้อมูลมาจากบุคคลภายนอก หรือบริษัทฯได้เชื่อมต่อระบบของบริษัทฯไปยังข้อมูลของบุคคลภายนอก บริษัทฯจึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อความหรือข้อมูลดังกล่าวได้ รวมถึงบริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับสินค้า บริการ ข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย และ/หรือ สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ผลิต และ/หรือ ให้บริการ โดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯไม่มีความรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายใดๆ จากการนำข้อความหรือข้อมูลดังกล่าวไปใช้ และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า และ/หรือ การให้บริการใดๆ ทั้งสิ้น 4. ความสมบูรณ์ของการใช้บริการ หรือธุรกรรม และผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ 4.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าวิธีการดำเนินการใด ๆ โดยผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการและบริษัทฯ รวมทั้งรับรองว่าเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทฯได้รับจากผู้ขอใช้บริการด้วยวิธีการดังกล่าวนั้นเป็นเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลที่เชื่อถือได้และถูกต้องแท้จริงเสมือนเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทุกประการ และใช้บังคับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการ บริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล ชื่อบัญชีเงินฝาก และ/หรือ รายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการการใช้บริการในครั้งนั้น ๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ด้วย 4.2 ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า ภาพถ่าย ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric) (เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า เป็นต้น) เอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทฯได้รับ และ/หรือ จะได้รับในภายหน้าจากผู้ขอใช้บริการผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นข้อมูลของผู้ขอใช้บริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทฯจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของบริษัทฯ และ/หรือ การใช้ทำธุรกรรม และ/หรือ ใช้บริการอื่น ๆ ของผู้ขอใช้บริการกับบริษัทฯ ในกรณีที่ภาพถ่าย ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric) เอกสาร และ/หรือ ข้อมูลที่บริษัทฯได้รับจากผู้ขอใช้บริการไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง ผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทฯมีสิทธิไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือบริการอื่นใด เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น 4.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการกระทำใดๆ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ประเภทใดๆ ก็ตาม หากได้กระทำไปโดยการใช้รหัสประจำตัว และ/หรือ โดยการใช้บริการ Pre-login ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าการใช้รหัสประจำตัวถือเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย 4.4 บริษัทฯมีสิทธิให้ผู้ขอใช้บริการจัดทำเอกสารเพิ่มเติม ตามรูปแบบ และภายในระยะเวลาส่งมอบเอกสารให้แก่บริษัทฯ ตามที่บริษัทฯกำหนด 4.5 ผู้ขอใช้บริการจะเปลี่ยนแปลง หรือระงับ หรือยกเลิก รายการโอนเงิน และ/หรือ รายการชำระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือ รายการธุรกรรมใด ๆ ภายหลังจากที่ได้จัดส่งรายการนั้นๆ ให้แก่บริษัทฯผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่ได้ ยกเว้นกรณีทำรายการแบบทำคำสั่งไว้ล่วงหน้า ผู้ขอใช้บริการอาจทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือระงับ หรือยกเลิกรายการนั้นผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใด ก่อนวันที่บริษัทฯจะได้กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามรายการนั้นหรือภายในระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนดได้ ทั้งนี้ ตามขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด 4.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า เมื่อบริษัทฯได้ดำเนินการตามคำขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการแล้ว ถือว่าบริษัทฯได้ให้บริการโดยถูกต้องครบถ้วนและมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ และในกรณีที่เป็นการขอใช้สินเชื่อหรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีกองทุน ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับสินเชื่อหรือได้รับบริการจากบริษัทฯโดยถูกต้องครบถ้วน และมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่บริษัทฯได้รับชำระไว้แล้วไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น 4.7 กรณีที่การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีผลให้ต้องมีการหักเงิน โอนเงิน หรือดำเนินการอย่างใดๆ กับบัญชีผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทฯดำเนินการดังกล่าวกับบัญชีผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีวงเงินสินเชื่ออยู่กับบริษัทฯและระบุในคำสั่งให้บริษัทฯนำไปลงเป็นยอดหนี้สินเชื่อโดยถือว่าเป็นการใช้วงเงินสินเชื่อของผู้ขอใช้บริการ ก็ให้บริษัทฯดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว ตามจำนวนเงินที่ต้องหักหรือโอนหรือต้องดำเนินการดังกล่าว และตามข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทฯกำหนดได้ทันที 4.8 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ถือว่าบรรดาเอกสาร และ/หรือ หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการหักเงิน โอนเงิน หรือการดำเนินการของบริษัทฯกับบัญชีหรือการใช้วงเงินสินเชื่อ (ถ้ามี) ของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการที่บริษัทฯให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบริษัทฯได้จัดทำขึ้นตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความถูกต้องและผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ 4.9 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าในกรณีที่บัญชีผู้ขอใช้บริการได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีผู้ขอใช้บริการที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ด้วยทุกประการ 4.10 ผู้ขอใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกี่ยวกับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์นี้ตามอัตราและเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯหักเงินจากบัญชีผู้ขอใช้บริการทุกประเภทที่มีอยู่กับบริษัทฯได้ 4.11 ในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ และ/หรือ บุคคลใด ๆ เนื่องจากการให้บริการหรือการดำเนินการใด ๆ ตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการใช้บริการเพื่อกิจการใดซึ่งขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น ทำรายการผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ซื้อขายอาวุธ หรือสนับสนุนการก่อการร้าย ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกประการ 4.12 ข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้จากบริการของบริษัทฯทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานะเช็ค จำนวนเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินตามเช็ค อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลการลงทุน หรือข้อมูลอื่นใด เป็นเพียงข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้น 4.13 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทฯมีสิทธิเพิ่ม เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทบริการที่บริษัทฯเปิดให้บริการผ่านระบบของบริษัทฯได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าโดยการปิดประกาศ ณ สำนักงานหรือสาขาของบริษัทฯ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือ มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ โดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ อนึ่ง หากการเพิ่ม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวเป็นผลให้ผู้ขอใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือมีภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ในกรณีที่บริษัทฯไม่ได้รับแจ้งการคัดค้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขอใช้บริการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุในประกาศ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือ หนังสือแจ้งไปยังผู้ขอใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการยินยอมและไม่มีข้อคัดค้านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 4.14 ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงคู่มือ และเอกสารอธิบายวิธีการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทฯกำหนด ซึ่งผู้ขอใช้บริการได้รับหรือถือว่าได้รับไว้แล้วในวันที่ทำคำขอใช้บริการ รวมทั้งตามที่บริษัทฯจะได้กำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย 5. การดำเนินการกรณีพบข้อผิดพลาด ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือมีความผิดปกติใด ๆ ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบโดยเร็วที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777 โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวันและเวลาที่ทำรายการ สถานที่ตั้งของเครื่องเทอร์มินอล เลขที่บัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีสินเชื่อ (ถ้ามี) ของผู้ขอใช้บริการและของผู้ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของรายการ จำนวนเงินที่โอนเข้าหรือออก รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการทำรายการที่มีข้อผิดพลาดดังกล่าวตามที่บริษัทฯกำหนด โดยบริษัทฯและผู้ขอใช้บริการจะร่วมมือกันดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนหาสาเหตุของข้อผิดพลาด รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามวิธีการและช่องทางที่บริษัทฯเห็นสมควร เช่น ทางโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโดยวิธีการและช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯจะได้กำหนดเพิ่มเติม 6. ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทฯ 6.1 บรรดาการกระทำใดๆ ที่บริษัทฯได้กระทำไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ตามข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งต่อบริษัทฯ และ/หรือ ตามคำร้องขอของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าที่มีอยู่แล้วในขณะนี้หรือที่จะมีขึ้นภายหน้า ให้มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ และบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ผู้รับเงิน และ/หรือ บุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะโดยประการใดทั้งสิ้น เว้นแต่ (1) เกิดจากบริษัทฯจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ปฏิบัติตามคำขอใช้บริการ หรือคำสั่งโอนเงิน หรือคำสั่งชำระเงิน หรือคำสั่งระงับการโอนเงิน หรือคำสั่งระงับการชำระเงิน หรืออายัดหรือระงับการใช้รหัสประจำตัว หรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการของผู้ขอใช้บริการ และเกิดรายการโอนเงินผ่านระบบของบริษัทฯขึ้น ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดส่งคำขอใช้บริการ และ/หรือ ข้อมูล และ/หรือ แจ้งขอระงับการโอนเงิน และ/หรือ แจ้งขอระงับการชำระเงิน หรืออายัดหรือระงับการใช้รหัสประจำตัวหรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการดังกล่าวโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว หรือ (2) เกิดรายการโอนเงิน หรือรายการชำระค่าสินค้า / บริการ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯก่อนที่บริษัทฯจะได้ส่งมอบรหัสประจำตัว และ/หรือ อุปกรณ์เพื่อการทำรายการให้แก่ผู้ขอใช้บริการ หรือ (3) เกิดรายการโอนเงิน หรือรายการชำระค่าสินค้า / บริการ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯโดยมิชอบและมิใช่ความผิดของผู้ขอใช้บริการ 6.2 ในกรณีที่บริษัทฯได้ให้บริการ หรืองดเว้นการให้บริการใดๆ แก่ผู้ขอใช้บริการ เมื่อเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ขอใช้บริการ ตกลงว่า บริษัทฯไม่ต้องรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ บุคคลใดทั้งสิ้น (1) ผู้ขอใช้บริการมีเงินในบัญชีไม่พอ หรือถูกระงับการใช้วงเงินสินเชื่อกับบริษัทฯ (2) การโอนเงิน และ/หรือ ชำระเงินนั้น จะเป็นผลให้ยอดหนี้ในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ผู้ขอใช้บริการตกลงกับบริษัทฯ (ถ้ามี) (3) อยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมาย (4) บริษัทฯได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงิน และ/หรือ ชำระเงิน และ/หรือ ให้บริการ อยู่แล้วก่อนหรือในขณะที่ทำรายการโอนเงิน และ/หรือ ชำระเงิน และ/หรือ ใช้บริการนั้น (5) ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับบริษัทฯ (6) เป็นเหตุสุดวิสัย 7. การระงับ และ/หรือ การยกเลิกการให้บริการ 7.1 บริษัทฯมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือทั้งหมด เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯเห็นว่าการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือกิจการหรือการดำเนินกิจการของผู้ขอใช้บริการอาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการใช้บริการหรือการทำรายการในลักษณะ Robot หรือโดยทุจริตหรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใดๆ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดซึ่งไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยเร็ว 7.2 กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการไม่ว่าประเภทหนึ่งประเภทใดหรือทุกประเภทก็ตาม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่านช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทฯกำหนด เพื่อให้บริษัทฯทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์โดยหักเงินจากบัญชีผู้ขอใช้บริการได้จนกว่าจะมีการยกเลิกบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ 8. การบันทึกและการเปิดเผยข้อมูล 8.1 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงให้บริษัทฯสามารถบันทึกบทสนทนาระหว่างผู้ขอใช้บริการกับบริษัทฯ และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อการใด ๆ ได้ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเพื่อเป็นหลักฐานการบริการและรายการใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงให้ใช้บันทึกการสนทนาและข้อมูลดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อผู้ขอใช้บริการได้ตามกฎหมาย โดยผู้ขอใช้บริการจะไม่โต้แย้งแต่ประการใดทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ บริษัทฯไม่มีหน้าที่ต้องบันทึกหรือเก็บรักษาบันทึกบทสนทนา และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าว 8.2 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ขอใช้บริการ (ข้อมูลที่ไม่ใช่ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุว่าเป็นผู้ขอใช้บริการ) ให้แก่ Google บริษัทในกลุ่มของ Google และ/หรือ นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่บริษัทฯเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดการดำเนินการส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลให้แก่ Google รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลของ Google ได้จากหัวข้อ “How Google uses data when you use our partners' sites or apps” ที่ www.google.com/policies/privacy/partners/ หรือ URL อื่นตามที่ Google กำหนด 8.3 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานสินทรัพย์รวม การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อ การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารกิจการของบริษัทฯ เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือ ปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทฯ ของบุคคลที่บริษัทฯเป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือของบุคคลอื่น และ/หรือ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทฯ (ซึ่งขณะนี้ได้แก่ (1) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (2) บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (3) บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (4) บริษัท ไทยพาณิชย์โพรเทค จำกัด (5) บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (6) บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด) ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัทฯ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง พันธมิตรทางธุรกิจ นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่บริษัทฯเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย และ/หรือ ผู้ให้บริการ Cloud Computing โดยยินยอมให้บริษัทฯส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานสินทรัพย์รวม การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อ การวิเคราะห์ข้อมูล ให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลดังกล่าว และ/หรือเสนอบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า เป็นต้น) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลการลงทุนและสินทรัพย์ทุกประเภท และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ ให้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานสินทรัพย์รวม การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อ การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารกิจการของบริษัทฯ เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือ ปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทฯ ของบุคคลที่บริษัทฯเป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือของบุคคลอื่น และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ความยินยอมนี้ยังคงมีอยู่ แม้ว่าผู้ขอใช้บริการจะไม่ได้ทำธุรกรรมกับบริษัทฯต่อไปแล้วก็ตาม 9. ข้อมูลการติดต่อและการส่งคำบอกกล่าว 9.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าสามารถกำหนดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ E-mail Address เพื่อเป็นช่องทางในการรับ-ส่งข้อมูลกับบริษัทฯหรือสำหรับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละประเภทได้เพียง 1 เลขหมาย และ 1 E-mail Address เท่านั้น 9.2 เมื่อผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงที่อยู่/ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรือ E-mail Address จากที่ระบุไว้เดิมในใบคำขอใช้บริการ หรือคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งได้ที่สาขาของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯกำหนด 9.3 เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่บริษัทฯส่งไปยังผู้ขอใช้บริการ หรือผู้ติดต่อประสานงาน (Contact Person) (ถ้ามี) ตามที่อยู่ และ/หรือ สำนักงาน และ/หรือ E-mail Address ตามที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการ หรือคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ (ถ้ามี) แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบและผู้ขอใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลนั้นๆ แล้ว 9.4 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ข้อมูลทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ผู้ขอใช้บริการสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้ตามช่องทางที่บริษัทฯกำหนด 10. กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

      ก่อนการใช้งานในแอปพลิเคชัน 7-Delivery นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “7-Delivery”) กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชัน 7-Delivery (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ”) ที่ปรากฏด้านล่างอย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงหรือการดึง/ดาวน์โหลดข้อมูลใด ๆ จาก 7-Delivery นี้ ให้ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในด้านล่างนี้ ทั้งนี้หากท่านไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิในการเข้าถึงหรือการดึง/ดาวน์โหลดข้อมูลใด ๆ จาก 7-Delivery ทั้งสิ้น       แอปพลิเคชัน 7-Delivery นี้จัดทำโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้งาน 7-Delivery เท่านั้น 1. การอนุญาตโดยมีข้อจำกัด       ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนที่ปรากฏนี้ ท่านรับทราบว่าในการเข้าใช้ 7-Delivery นี้เป็นการเข้าใช้อย่างมีข้อจำกัด ซึ่งบริษัทไม่ได้ให้สิทธิอย่างเด็ดขาดและไม่ถือเป็นการโอนสิทธิ์ใด ๆ ให้แก่ท่าน โดยท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึง ใช้ และแสดง 7-Delivery นี้เท่านั้น รวมทั้งท่านต้องไม่รบกวนหรือพยายามที่จะรบกวนการทำงานของ 7-Delivery นี้ ไม่ว่าโดยการกระทำใด ๆ ก็ตาม       บริษัทอนุญาตให้ท่านมีสิทธิเข้าชมและดาวน์โหลดข้อมูลได้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลที่ได้รับอนุญาต”) จาก 7-Delivery นี้ เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวอันไม่เป็นการแสวงหากำไรเท่านั้น การอนุญาตดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในข้อมูลที่ได้รับอนุญาตหรือสำเนาของข้อมูลที่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด และการอนุญาตนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้ 1. ท่านต้องเคารพต่อสิทธิในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในความเป็นเจ้าของที่ระบุไว้ในข้อมูลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (กรณีที่มีการดาวน์โหลดข้อมูล) 2. ท่านรับทราบว่า รายละเอียดรูปแบบ / วิธีการ / ข้อมูล / รูปภาพ / สื่อโฆษณา / ข้อความ และส่วนประกอบใด ๆ ที่อยู่บน 7-Delivery เป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยท่านตกลงจะไม่กระทำการเองหรือร่วมกับบุคคลใดทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการอย่าง ใด ๆ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท 3. ท่านไม่มีสิทธิใช้ 7-Delivery อันเป็นการแสวงหากำไร / เปลี่ยนแปลงในรูปแบบใด ๆ / เปิดเผยหรือแสดงต่อสาธารณะ / แสดงหรือใช้โดยประการอื่นต่อข้อมูลที่ได้รับอนุญาต        ท่านต้องไม่โอนข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่ท่านได้แจ้งบุคคลนั้นทราบถึงเงื่อนไข และบุคคลนั้นตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้       ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทจะแจ้งไว้ใน 7-Delivery โดยชัดแจ้งเป็นครั้งคราว และท่านรับทราบว่าข้อมูลที่ได้รับอนุญาตมีลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลกและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยท่านตกลงปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลกในการใช้ 7-Delivery นี้ และหลีกเลี่ยงการใช้งานใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทไม่ได้มอบสิทธิใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาใน 7-Delivery แก่ท่าน 2. การจำกัดความรับผิดชอบ        ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอาจจะมีความไม่ถูกต้อง หรือมีความผิดพลาดจากการพิมพ์ บริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล หรือความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ความเห็น หลักฐาน หรือข้อความอื่นใดที่แสดงผ่าน 7-Delivery นี้ ท่านรับทราบว่าความเสี่ยงจากการอ้างอิงความเห็น คำแนะนำ หลักฐาน บันทึก หรือข้อมูลจะอยู่ที่ท่านเพียงผู้เดียว บริษัทสงวนสิทธิ์โดยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำดังนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้อง บอกกล่าวผู้ใด ได้แก่ แก้ไขข้อผิดพลาดหรือพลั้งเผลอใด ๆ ใน 7-Delivery รวมถึงบริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลง 7-Delivery หรือข้อมูลที่ได้รับอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงต่อผลิตภัณฑ์ โปรแกรม บริการ หรือราคา (หากมี) ที่ได้มีการกล่าวถึงใน 7-Delivery โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า       ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตบน 7-Delivery และซอฟท์แวร์ที่สามารถใช้ได้จาก 7-Delivery ได้จัดไว้ในลักษณะที่เป็นอยู่อย่างนั้น (หากมี) โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ต่อสิ่งดังกล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยปริยาย ยกตัวอย่างเช่น ไม่รับประกันความสามารถในการทำกำไร ไม่รับประกันการไม่ละเมิดสิทธิ์ หรือไม่รับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม       บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของท่านที่จะทำให้ 7-Delivery สามารถจดจำข้อมูลการเข้าถึงหรือวิธีที่ท่านใช้งานใน 7-Delivery ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ท่านอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ดี โปรดจำไว้ว่าหากท่านปฏิเสธการใช้คุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของ 7-Delivery หรือบริการได้อย่างเต็มที่ 3. แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม        เพื่อความสะดวกแก่ท่าน บริษัทอาจจัดให้มีการเชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มีการดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น หากท่านได้เข้าไปในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ได้มีการเชื่อมโยงไว้ ความเสี่ยงจากการกระทำเช่นนั้นจะอยู่กับท่านเพียงผู้เดียว และจะเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะใช้มาตรการการคุ้มครองที่จำเป็น เพื่อป้องกันไวรัสหรือสิ่งใด ๆ ที่เป็นอันตราย บริษัทจะไม่รับประกันหรือรับรองต่อแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง หรือข้อมูลที่ปรากฏ สินค้าหรือบริการที่ปรากฏในนั้น การจัดให้มีการเชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์อื่น ไม่เป็นการแสดงโดยปริยายว่า 7-Delivery นี้ หรือบริษัทให้การสนับสนุน รับรอง มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้อง หรือให้สิทธิแก่แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงที่จะใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ หรือสัญลักษณ์อันมีลิขสิทธิ์ที่ได้แสดงในหรือสามารถที่จะเข้าถึงได้ โดยผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มีเชื่อมโยง หรือให้สิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้หรือสัญลักษณ์อันมีลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือบริษัทในเครือ 4. ข้อมูลที่มีการจัดให้โดยท่าน        บริษัทไม่ประสงค์ให้ท่าน และท่านไม่ควรส่งข้อมูลที่มีลักษณะเป็นความลับหรือมีลักษณะเป็นทรัพย์สินให้แก่บริษัท โดยผ่าน 7-Delivery นี้ และท่านตกลงว่าข้อมูลใด ๆ ที่ท่านหรือบุคคลที่กระทำการแทนท่านจัดให้แก่บริษัท ไม่ถือว่าเป็นความลับ หรือมีลักษณะเป็นทรัพย์สิน โดยการให้ข้อมูลนั้นแก่บริษัทถือได้ว่าท่านได้อนุญาต และการอนุญาตนั้นมีลักษณะไม่จำกัด ไม่จำกัดอาณาเขต และไม่เรียกเก็บค่าอนุญาต ทั้งนี้ โดยให้บริษัทมีสิทธิใช้ทำสำเนา แสดงต่อสาธารณะ ส่งและแจกจ่ายข้อมูลนั้น        นอกจากนี้ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิในการใช้ ความคิด แนวคิด หรือโนว์ฮาวที่ท่านหรือบุคคลที่กระทำการแทนท่านได้ให้แก่บริษัท และท่านรับรองว่าจะไม่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง มีลักษณะหมิ่นประมาท ข่มขู่ อนาจาร ลวนลามทางเพศ หรือขัดต่อกฎหมายหรือมีลักษณะที่ก่อให้เกิดกรรมสิทธิ์ในข้อมูลให้แก่บุคคลอื่น 5. การควบคุมความเสียหาย        บริษัทและบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดต่อบุคคลใด ๆ ในความเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กรณีพิเศษ หรือความเสียหายอื่น ๆ รวมทั้งการสูญเสียข้อมูล หรือโปรแกรมในระบบจัดการข้อมูลของท่าน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือ ไม่สามารถที่จะใช้ได้ในเนื้อหา ข้อมูล การทำงาน (Function) ของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ที่มีการชื่อมโยง แม้ว่าบริษัทจะได้แจ้งโดยชัดแจ้งแก่บุคคลแล้วก็ตาม ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น 6. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้ 7-Delivery        บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเมื่อใดก็ได้ โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้งานจะมีผลเมื่อได้มีการประกาศใน 7-Delivery ดังนั้นการที่ท่านยังคงใช้งานใน 7-Delivery ภายหลังที่ได้มีประกาศเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าท่านตกลงปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนั้น        บริษัทอาจยกเลิก เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติการเชื่อมต่อในส่วนหนึ่งส่วนใดของ 7-Delivery เช่น ความสามารถในการเข้าสู่ส่วนหนึ่งส่วนใดของ 7-Delivery ได้ ไม่ว่าเวลาก็ตาม (ตามที่บริษัทเห็นสมควร) โดยบริษัทอาจจำกัดการเข้าถึง/ การให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดใน 7-Delivery โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือรับผิดชอบใด ๆ รวมทั้งบริษัทอาจยกเลิกการให้สิทธิการอนุญาตที่ได้ให้ไว้แล้วข้างต้นได้ 7. นโยบายความเป็นส่วนตัว, นโยบายการรักษาความปลอดภัย และการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า / สมาชิก        บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของสมาชิก บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมาชิกออนไลน์สามารถสั่งซื้อสินค้าได้เท่านั้น ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนสมาชิก จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง และถูกต้องเท่านั้น ถ้าบริษัทตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลสมาชิกนั้น ๆ ออกจากระบบ 7-Delivery โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านจะต้องรักษาข้อมูลการเข้าระบบ (log in) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านไว้เป็นความลับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง การกระทำการใด ๆ ใน 7-Delivery ผ่าน login ของท่าน บริษัทจะถือเสมือนหนึ่งท่านได้เต็มใจกระทำการดังกล่าวนั้นด้วยตัวของท่านเอง ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใด ๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของท่านมากขึ้นเท่านั้น นโยบายส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านมีความสำคัญกับบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเพื่อที่จะอธิบายถึงหัวข้อสำคัญต่าง ๆ แก่ท่าน ดังนี้ 7.1 การให้ความยินยอมแก่บริษัทและข้อมูลที่เก็บรวบรวม : ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, วันเกิด, บันทึกข้อมูลจากการติดต่อสื่อสารของท่าน, ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ, การออกใบเสร็จและใบกำกับภาษี, การเข้าถึงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์, เว็บคุกกี้, วิธีการใช้ข้อมูล, ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน, ความสนใจและความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่าน 7-Delivery (ถ้ามี) เพื่อจัดเก็บไว้กับบัญชีของท่าน และข้อมูลใด ๆ ของท่านที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท และ/หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท และ/หรือที่บริษัทได้รับหรือเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ 7-Delivery เท่านั้น เพื่อมุ่งเน้นให้ท่านได้รับบริการที่ดีจากบริษัท และรวมถึงเพื่อใช้ในการยืนยันตนของท่านในการใช้บริการ 7-Delivery และหรือทำธุรกรรมต่าง ๆ กับบริษัทไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก หรือเพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกับท่านได้ในกรณีที่จำเป็น และยินยอมให้บริษัทใช้, ส่ง, โอน, ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัทในเครือ”) รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบของบริษัท หน่วยงานราชการ ผู้รับโอน และ/หรือนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย 7.2 การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (1) วัตถุประสงค์ : ท่านตกลงให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลข้อ 7.1 ข้างต้น เพื่อให้บริษัทนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ * เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผย, ประมวลผล, วิเคราะห์ข้อมูล, ยืนยัน/พิสูจน์ตัวตนของท่าน * เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า / บริการใหม่ / การจัดงานอีเวนท์ต่าง ๆ * เพื่อพัฒนา / ปรับปรุง สินค้าและบริการของบริษัท * เพื่อการประมวลข้อมูลภายในองค์กร, การทำสถิติ, วิเคราะห์, ศึกษาวิจัย หรือประเมินผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 7-Delivery โดยต้องไม่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามตามกฎหมาย * เพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา, เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน, เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์ของท่าน * เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต * เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ 7-Delivery อันไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย * เพื่อใช้ในกรณีทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่าน * เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่บริษัทได้แจ้งแก่ท่าน และได้รับความยินยอมจากท่านเรียบร้อยแล้ว (2) ท่านรับทราบว่า หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจำเป็นต่อการใช้ 7-Delivery ข้างต้นแก่บริษัท จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการ 7-Delivery ได้ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการ 7-Delivery ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการยืนยันตนของท่านในการใช้บริการ 7-Delivery และหรือทำธุรกรรมต่าง ๆ กับบริษัทได้อย่างถูกต้อง (3) ท่านตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทในการใช้และการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้มีอยู่ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงมีบัญชีอยู่กับบริษัท (4) บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาอื่น ๆ ได้ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ 7-Delivery ให้ดียิ่งขึ้น (5) ท่านรับทราบว่าในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ 7-Delivery, เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน, เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์ของท่าน, เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต, เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัท หรือบุคคลดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องแจ้งแก่ท่านในการขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงกรณีดังกล่าวเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลและความยินยอม และรวมถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากการที่ท่านปฏิเสธจะให้ความยินยอมในกรณีนั้น ๆ ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร 7.3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิดังต่อไปนี้ (1) ถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท (2) ขอเข้าถึง / ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท (3) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติเท่านั้น) (4) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (5) ขอให้บริษัทดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หากข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ หรือหากข้อมูลนั้นนำไปใช้ในทางมิชอบด้วยกฎหมาย (6) ขอให้บริษัทดำเนินการระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (7) ขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก 7.4 การเข้าถึงและการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล : (1) หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลและข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบริษัท กรุณาติดต่อ................................... (2) หากท่านจะถอนการให้ความยินยอมตามข้อ 7.1 ข้างต้น ท่านสามารถมีคำร้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ผ่านช่องทาง................................... (3) หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิตามข้อ 7.3 ข้างต้น ท่านสามารถมีคำร้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ผ่านช่องทาง................................... เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะรีบดำเนินการภายในระยะเวลาอันสมควร รวมทั้งบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นเสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ลงทะเบียน ในการนี้บริษัทจะจัดทำบันทึกคำคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย 7.5 ช่องทางติดต่อ : หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ช่องทาง ................................................ 7.6 การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทตกลงจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 7.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ * ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากท่าน * เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย, กฎ, ระเบียบ, ประกาศ, ข้อบังคับ, คำพิพากษาหรือตามคำสั่งของศาล หรืออนุญาโตตุลาการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย * เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น 7.7 วีธีการเก็บรักษาข้อมูล บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทตกลงรักษาข้อมูลของท่านอย่างเป็นความลับ และบริษัทมีระบบปกป้องข้อมูลของท่านจากการถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลง และการถูกทำลาย ด้วยวิธีการป้องกัน ดังนี้ * มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก * มีระบบ Firewall * มีโปรแกรมป้องกันไวรัส 7.8 การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตามบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ 7-Delivery การดำเนินงานของบริษัท โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนต่อไป 8. ผู้เยาว์ : ผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนโดยชอบธรรม (บิดา/มารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย) ทุกครั้ง 9. การสละสิทธิ        การที่บริษัทยินยอมยกเว้นหรือไม่ได้ใช้สิทธิข้อใดข้อหนึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ตาม มิให้ถือว่าบริษัทยินยอมหรือสละสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้บางส่วนหรือทั้งหมดในครั้งต่อไปด้วย โดยท่านยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยเคร่งครัดทุกประการตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงมีบัญชีอยู่กับบริษัท 10. ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา        หากข้อกำหนด, เงื่อนไข หรือข้อตกลงใด ๆ เป็นโมฆะ, ไม่สมบูรณ์, ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ ไม่ว่าเพราะเหตุผลใด ๆ ให้ข้อกำหนด, เงื่อนไข หรือข้อตกลงที่เป็นโมฆะ, ไม่สมบูรณ์, ขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้นั้น แยกต่างหากจากข้อกำหนด, เงื่อนไข หรือข้อตกลงส่วนที่สมบูรณ์และให้ข้อกำหนด, เงื่อนไข หรือข้อตกลงส่วนที่สมบูรณ์ ใช้บังคับได้ต่อไป 11. กฎหมายที่ใช้บังคับ        การใช้บริการ 7-Delivery และการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย ข้อกำหนดและเงื่อนไข : สำหรับสมาชิกออลล์ เมมเบอร์       เงื่อนไขของสมาชิกออลล์ เมมเบอร์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ”) เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับการลงทะเบียนสมัครสมาชิกบัตรออลล์ เมมเบอร์ กับบริษัท ซึ่งต่อไปเรียกว่า “สมาชิก” อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อสมาชิกสามารถสะสมแต้มผ่านบัตรสมาชิกออลล์ เมมเบอร์ หรือ แอปพลิเคชัน 7-Eleven ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของบริษัทเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามที่บริษัทกำหนด โดยเงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์ของบริษัทอาจมีลักษณะกระทบสิทธิของสมาชิก ซึ่งสมาชิกควรอ่านและทําความเข้าใจอย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของบริษัทสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามทางบริษัทได้โดยทันที โดยรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขมีดังต่อไปนี้ 1. คำนิยาม “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกออลล์ เมมเบอร์ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 2. การเปิดเผยข้อมูล 2.1 สมาชิกตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics Data) ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลใด ๆ ของสมาชิกที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท และ/หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท และ/หรือที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “ข้อมูล”) และยินยอมให้บริษัทใช้, ส่ง, โอน, ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัทในเครือธุรกิจ”) รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผย, ประมวลผล, วิเคราะห์ข้อมูล, ยืนยัน/พิสูจน์ตัวตน และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท หรือของบุคคลดังกล่าว, เพื่อปฎิบัติตามสัญญาซึ่งสมาชิกเป็นคู่สัญญา, เพื่อดำเนินการตามคำขอของสมาชิกก่อนเข้าทำสัญญานั้น, เพื่อปฎิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์ของสมาชิก, เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต, เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัท หรือบุคคลดังกล่าว โดยความยินยอมดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดให้มีอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการยังคงมีบัญชีอยู่กับบริษัท 2.2 สมาชิกยินยอมให้บริษัทและบริษัทในเครือธุรกิจ ส่งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกได้ เพื่อนำเสนอข่าวสาร, กิจกรรมทางการตลาด, รายการส่งเสริมการขาย, แคมเปญ หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้ และสมาชิกรับทราบว่า สมาชิกสามารถบอกเลิก หรือปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด 2.3 สมาชิกตกลงยินยอมให้บริษัทในเครือธุรกิจ รวมถึงธนาคาร และหน่วยงานราชการที่ครอบครองข้อมูลของสมาชิก เปิดเผยข้อมูลของสมาชิกซึ่งให้ไว้แก่บริษัทดังกล่าวกับบริษัท เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก, เพื่อรับข้อมูลหรือข่าวสาร, เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย, เพื่อการเสนอสิทธิประโยชน์ และ/หรือเสนอขายสินค้าหรือบริการใดๆ, เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือการทำธุรกรรมทางการเงิน, เพื่อการสถิติ, วิเคราะห์, ศึกษาวิจัย หรือประเมินผลข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย 2.4 สมาชิกมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ 2.4.1 ขอเข้าถึงข้อมูลของตนเองซึ่งอยู่กับบริษัท หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม 2.4.2 ขอให้บริษัทลบ หรือทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ในกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล 2.4.3 ขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 3. สิทธิประโยชน์       ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่บริษัทเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าของสมาชิกแต่ละราย รายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภท และ/หรือ นโยบายทางการตลาดของบริษัท 4. การคืนสินค้า และ/หรือ แต้มสะสม 4.1 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าคืนสินค้า ข้าพเจ้าต้องคืนแต้มสะสมที่ได้รับจากสินค้าที่คืนนั้น รวมทั้งของพรีเมียมซึ่งแลกรับมาจากแต้มสะสมไปก่อนแล้วนั้นแก่บริษัท โดยหากไม่สามารถส่งคืนของพรีเมียมในสภาพที่สมบูรณ์ได้ ข้าพเจ้าตกลงคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของพรีเมียมแทน 4.2 ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าใช้แต้มสะสมของข้าพเจ้าเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าจากร้าน 7-Eleven หรือร้านค้าตามที่บริษัทกำหนด แล้วมีการคืนสินค้าบางรายการจากการชำระเงินในครั้งดังกล่าว ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับแต้มสะสมที่ใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดในครั้งนั้นคืน 5. การสะสมแต้ม จากการชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ 5.1 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่าการสะสมแต้มในบัตรต้องแสดงความเป็นสมาชิกออลล์ เมมเบอร์ ณ จุดให้บริการที่บริษัทกำหนดเท่านั้น 5.2 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า การสะสมแต้มจากการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ เป็นไปตามรายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภทที่บริษัทกำหนด และ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท 6. การแลกหรือรับสิทธิประโยชน์       ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า ข้าพเจ้าจะต้องแสดงบัตรทุกครั้งก่อนการแลกหรือรับสิทธิประโยชน์ใดๆ จากบริษัท โดยหากมีการแสดงบัตรหลังจากที่ธุรกรรมใดๆ ได้ดำเนินการไปแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมที่จะสละสิทธิประโยชน์ดังกล่าว 7. อายุการใช้งานของบัตร 7.1 สมาชิกไม่มีกำหนดอายุการใช้งาน สมาชิกสามารถตรวจสอบแต้มสะสมได้ที่ใบเสร็จรับเงินของร้าน 7-Eleven หรือ แอปพลิเคชัน 7-Eleven 7.2 แต้มสะสมของบัตรมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต้ม โดยระบบจะตัดแต้มในวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 23.59 นาฬิกา ของปีที่แต้มครบอายุที่กำหนด 8. การต่ออายุบัตร       ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า บริษัทจะให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนบัตรใหม่แก่ข้าพเจ้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด 9. บัตรถูกขโมย หรือสูญหาย 9.1 บัตรถูกขโมยหรือสูญหาย บริษัทตกลงจะทำการคืนแต้มสะสมให้ต่อเมื่อข้าพเจ้าได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และได้แจ้งความจำนงขอออกบัตรใหม่กับบริษัท พร้อมทั้งแสดงบันทึกประจำวันแจ้งความร้องทุกข์ โดยข้าพเจ้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรตามที่บริษัทกำหนด 9.2 หากบัตรถูกขโมยหรือสูญหายเกิดขึ้นจากการกระทำทุจริตใดๆ ของข้าพเจ้าหรือที่ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว บริษัทปฏิเสธไม่รับผิดชอบชดใช้แต้ม รวมทั้งสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่จัดเก็บอยู่ในบัตรคืนให้กับข้าพเจ้า 10. บัตรชำรุด 10.1 กรณีบัตรชำรุดที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทดังต่อไปนี้ บริษัทจะดำเนินการออกบัตรใหม่ให้ โดยสมาชิกไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 10.1.1 บัตรที่ไม่สามารถเปิดใช้ได้ในครั้งแรก ณ จุดขาย 10.1.2 บัตรที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัทแล้วพบว่าเป็นความชำรุดบกพร่องอันเกิดจากขั้นตอนการผลิต 10.1.3 บัตรชำรุดภายใน 15 วันนับจากวันเปิดใช้บริการบัตรครั้งแรก โดยที่การชำรุดนั้นมิได้เกิดจากเหตุภายนอกหรือ การกระทำของผู้ถือบัตรเองไม่ว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทั้งนี้ สมาชิกต้องทำการติดต่อบริษัทเพื่อทำการเปลี่ยน บัตรใหม่ 10.2 กรณีบัตรชำรุดที่บริษัทสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบดังต่อไปนี้ หากสมาชิกประสงค์ที่จะใช้บริการบัตรดังกล่าว สมาชิกจะต้องขอออกบัตรใหม่และชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรให้แก่บริษัท 10.2.1 บัตรชำรุดหลังจาก 15 วันนับจากวันที่มีการเปิดใช้บริการบัตรครั้งแรก 10.2.2 บัตรชำรุดจนไม่อาจเรียกหรืออ่านข้อมูลใดๆ จากหน้าบัตรหรือจากฐานระบบของบริษัท หรือไม่อาจพิสูจน์ได้ ว่าเป็นบัตรของบริษัท 10.3 บริษัทจะทำการโอนสิทธิประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลของบริษัทเข้าบัตรใหม่ให้แก่สมาชิกที่ชำรุดทุกกรณี 11. การยกเลิก       ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการสมัครนี้ โดยไม่ต้องส่งคืนเอกสารแก่ข้าพเจ้า หรือสามารถยกเลิกสมาชิกได้ โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุการปฏิเสธ/ยกเลิกดังกล่าว 12. กรณีข้อโต้แย้ง หรือทุจริต 12.1 กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับแต้มจากการเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับให้บริษัทมีอำนาจในการตรวจสอบและปรับแต้มย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือน และการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด 12.2 กรณีพบว่ามีการฉ้อฉล ปลอมแปลง หรือการกระทำทุจริตใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแต้มสะสม เพื่อแลกรับของพรีเมียม และ/หรือ สินค้า และ/หรือบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของข้าพเจ้าหรือที่ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้อื่นกระทำการข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการโอนสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 13. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม 13.1 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่บริษัทกำหนดไว้ขณะที่แจ้งขอสมัครสมาชิก และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยบริษัทมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 13.2 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสมาชิก การแลก ของ พรีเมียม และสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า กรณีที่มีปัญหาขัดแย้ง คำชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด 14. ค่าธรรมเนียมบัตร 14.1 บัตรไม่มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตร เว้นแต่เป็นกรณีบัตรถูกขโมยหรือสูญหายตามข้อ 9 และกรณีบัตรชำรุดที่บริษัทสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบตามข้อ 10.2 ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 50 บาท 14.2 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม โดยจะมีการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง 15. ทรัพย์สินทางปัญญา       ข้าพเจ้าสมาชิกทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีอยู่บนแถบแม่เหล็กในบัตรเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยห้ามมิให้ข้าพเจ้าโอน อนุญาต ลอกเลียน หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำสิทธิดังกล่าวไปใช้ในทางอื่นใด นอกเหนือจากการใช้เพื่อประโยชน์ของการใช้บัตรเท่านั้น หากมีการฝ่าฝืนกระทำการดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการตามกฏหมายกับผู้ที่กระทำการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท 16. เหตุฉุกเฉิน/ข้อร้องเรียน       กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกที่เบอร์ 02-826-7777 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ www.7eleven.co.th