นโยบายการคุ้มครองสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของบริษัทฯทั้งหมดนั้นท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

ซึ่งบริษัทฯใช้ระบบรักษาความปลอดภัย AES-256 และ AES-128 ของ OpenSSL ที่ได้มาตรฐานเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซด์ของบริษัทฯ แต่ละเว็บไซด์โดยเคร่งครัด

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด